0767.939.911

Contract cadru cu turistul

Societatea Comerciala OVA PRO BUSINESS  SRLcu sediul in Bucuresti, Str. Vasile Lascar nr.5-7,  camera 413, etaj 4 sector 2, cod postal 02., tel: 0767939911, 0314257340; fax: 0314257340; email: contact@vacantedesenzatie.ro, www.vacantedesenzatie.ro ,Cod de Inregistrare Fiscala RO 31968121, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8463/2013.,  titulara a Licenta de turism nr. 7077. pentruAgentia deTurism SENSATION TOUR,  cu sediul in Bucuresti,Str. Vasile Lascar, nr 5-7,  cam.413, et.4, sector 2, operator de  date cu caracter personal , Polita de asigurare 51531,  emisa de Omniasig , polita valabila de asigurare este afisata pe pagina web a agentiei de turism SENSATION TOUR- AGENTIE ON-LINE, reprezentata prin  Ionela Dumitru,in calitate de Administrator ,denumita in continuare Agentia

si

Turistul/Reprezentantul persoanei juridice:

Nume........................................................................Prenume..................................................................................

Adresa completa.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................Telefon...................................................

Email...............................................................................................Datanasterii  C.I(serie/numar)......................................................................................CNP............................................................

Denumirea persoanei juridice ................................................................................................, cu sediul in .............................................................................., adresa completa .........................................................................

..............................................................................................., inregistrata la ORCsub nr J......./......../............, CUI....................................., telefon...................................

I.Obiectul contractuluiîl constituie vanzarea de cătreAgenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucherul anexat contractului si eliberarea documentelor de plată .

 

II.Servicii contractat : Numar de persoane/ nume:

 .................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Statusulrezervarii/ comenziiin momentulincheierii contractului(confirmata,neconfirmata- in cursde confirmare)

................................................................................................................................................................................................

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o variantaalternativa, sau va returna integral avansul.

III. Preţul total al contractului este................................şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionulAgenţiei şiT.V.A-ul.

Daca factura emisa deAgentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catreAgentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNRdin ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2 %.

Avansul este de...... ............................................................iar plata finală se va face pană la data de...................................................

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zide intarziere, procent aplicat la suma neachitata.

IV. Drepturile şi obligaţiileAgenţiei.

1. In cazul în careAgentia este nevoită să modifice  una din prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea plecarii.Aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute deAgentie si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriene sau a orarului de zbor, neindeplinirea grupului minim in cazul grupurilor, neobtinerea vizelor pentru toti participantii la excursie, modificarea taxelor de aeroport, aparitia unor situatii de forta majora, determina obligatiaAgentiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita.Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului si nu constituie motiv de retragere.

2. Agenţia poate modificapreţul contractului,functie de variatia costurilor de transport, redevenţelor, taxelor de aeroport, taxelor de turist, cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor,  inainte sau dupa inceperea calatoriei,Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioarafara sa modifice pretul; in cazul in care  situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a aveadreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

4. In cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sauAgenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice,respectiv serviciile oferite sa fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b)să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul  călătoriei turistice(cu exceptia excursiilor optionale

care nu sunt cumparate de laAgentieci de la agentii locale) .

5.Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor se datorează turistului;

b)cand neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care niciAgenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, cauze naturale care impiedica desfasurarea transportului si/sau a cazarii, greve, demonstratii etc).Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului , urmare a intarzierii curselor (inclusiv charter),  pierderilor de bagaje, si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta singura raspundere, si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.

6.Agenţia informeaza in scris turistul, in „Programul turistic” care face parte integranta din prezentul contract, asupra tuturor obligatiilor acesteia.

7. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care  poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii .

Preturile la excursiile optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hoteluriloraceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv ,ghidul excursiei si dupa caz ghid local .

Pretul excursiilor este  calculat pentru un grup minim de aproximativ 25 pax . La un numar mai mic de participanti creste proportional .

V.Drepturile şi obligaţiile turistului

1. In cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul(daca este posibil), unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligaţia de a anunţa în scrisAgenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. In acest cazAgenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează şi încheie un alt contract cu noul turist.Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a costurilor suplimentare posibile ( taxa viza , bilet avion,etc)  apărute cu ocazia acestei cedări.

2. In cazul sejururilor de odihnă şi/ sau de tratament, turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor(de ex in Romania check-in-ul se face  la ora 18:00 iar check-out-ul la ora 12:00). In functie de destinatie check-in-ul si check-out-ul se pot modifica .

2.1. Cu exceptia cazului in care se contracteaza pachete turistice care includ transportul (cand transferul se va efectua de la aeroport la hotel si retur), transferul se va efectua la cerere de la/ la aeroport sau gara centrala, daca sistemul de rezervari permite. Inacesta situatie, orice anulare va atrage conditiile aplicabile ale furnizorului (IATA, DerTour,Amadeus, Schmetterling,alte sisteme,Costa Crociere, Royal Caribeean etc).

3. In cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de cătreAgenţie a sumelor plătite.

4. Turistul este obligat să comuniceAgenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap.IV pct.2, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor, sau

b)acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.1 In cazul în care turistul reziliază contractul la termen, fara penalizari  sauAgenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară;

b)să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus deAgenţie, cu rambursarea  diferenţei de preţ;

c) să  i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului, in cazul in care nu exista penalitati (cu exceptia situatilor de forta majora, in careAgentia este exonerata de raspundere si nu are obligatia rambursarii c/valorii excursiilor).

4.2. In toate cazurile menţionate turistul poate să soliciteAgenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iarAgenţia a informat  turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării.

b)anularea s-a dispus ca urmare a unui caz de forţă majoră,definita legal de Camera de Comert din Romania (circumstanţe imprevizibile independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările),

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

4.3 In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel pentru care a facut rezervarea si plata serviciilor, responsabilitatea financiara a  renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, turistul urmand a suporta eventualele diferente de pret, dupa caz.

5.Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazulîn care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubeascăAgenţia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate fortei majore. Dacăturistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor saua oricărora dintre servicii aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

6.Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de laAgenţie in cazul in care aceste taxe nu sunt incluse in pachetul deservicii achizitionat(sunt taxe locale ).

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi / sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu aceasta. Responsabilitatea clasificarilor apartine in exclusivitate autoritatilor de resort ale tarilor respective.

8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.

9. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. In cazul în care turistul, fara culpa din parteaAgentiei, renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreazăAgenţiei penalizări după cum urmează:

a) 20% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul  de20-29 zile calendaristice înainte de data plecării; b)50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul  de12-19 zile calendaristice înainte de data plecării;

c)100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 0-11  zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat /confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paste, Craciun, Revelion, bilete de avion emise rezervari individuale, croaziere ( Royal Caribbean, Costa Crociere,etc), destinatii exotice).

In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte, astfel :

- pentru cursele charter - conditii speciale fiecarei destinatii, specificate in ProgramulTuristic si brosura (daca este cazul)

- pentru excursii - conditii speciale fiecarui program in parte, specificate in ProgramulTuristic;

- pentru rezervarile de turism individual si croaziere, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on - line (ex.: Dertour ,Amadeus - conditiile IATA,  Schmetterling etc).

- pentru actiuni speciale (campionate sportive, evenimente culturale etc), conditiile specificementionate in programulTuristic furnizat si brosura (daca este cazul).

2. In cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate deAgenţie prestatorilor direcţi, precum şi comisionul agentiei.

3. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul deservicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerand agentia.

4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele personale în regulă sau dacă nu i se permite iesirea din tara de către poliţia de frontieră.

5. Pentru a renunţala pachetul de servicii turistice trebuie formulata în scris o cerere si depusa avand număr de înregistrare laAgenţia la care s-au achitat serviciile.

6.Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul dovedit de nerespectare a obligaţiilordin contract .

 VII. Reclamaţii

1.In cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice prestate deAgentie, acesta va comunica de indata prestatorului de servicii turistice de la fata locului toate deficientele constatate, solicitand remedierea acestora. In cazul in care acestea nu sunt remediate, turistul are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atatAgenţiei, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2.AtatAgenţia, cat şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionareasesizării. In cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediulAgenţiei o reclamaţie în scris, inregistrata, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei.Agenţia urmeaza ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, in scris, raspunsul.

 VIII.Asigurări Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ saua sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentuluiAgenţiei, SC OVA PRO BUSINESS SRL- SENSATION TOUR, J40/8463/2013,  CIF 30 31968121 in contul careia este vandut pachetul de servicii, conform Ordinului nr 235 din 6 iunie 2001 privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism, modificat si completat prin Ordinul nr. 562/2014 respectiv laS.C Omniasig Vienna Insurance Group  SRL /Bd. Lascar Catargiu 36, SECTOR 1 Bucuresti , tel 0213182703, fax 021 3182707, polita seria I nr.29943, afisata pe pagina de web a agentiei de turism www.vacantedesenzatie.ro , sau este asigurat de catre agentia touroperatoare de unde s-a achizitionat pachetul turistic.

În cazul în care asiguratul nu efectuează repatrierea turistului, turistul are obligaţia de a anunţa imediat asigurătorul prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie asigurătorul nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile prezentei poliţe de asigurare. In cazul în care turistul solicită de la asigurat rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către asigurat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. Turistul are obligaţia de a notifica asigurătorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile  calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute mai sus. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b) confirmarile de primire precizate mai sus; c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului, in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.  Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia.  Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita, daca este cazul.  Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către asigurător a documentelor justificative de la turist. In cazul în care după plata despăgubirii asiguratul plăteşte debitul către turist, turistul are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentând debitul. Agentia recomanda si incheierea unei polite storno pentru a acoperi eventualele penalitati deanulare din motive de forta majora, precum si a unor polite facultative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şi altele asemenea, contract de asigurare pentru bagaje, etc

IX. Documentele ce constituie anexă la contract sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă – tratament, biletul de excursie, după caz;b)programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

X. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederileprezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.107 /1999 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631 /2001, cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turituristul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107 /1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr</span

Termeni si conditii